Himmeldei Dedzjum 28 maart                  FOTOALBUM      KLIK HIER

                                                                                                                                      

Tsjonge jonge, wat hie ik een belangstelling!                                                                            

Oars ride ze oar my hinne, of fare ûnder my troch.

    

 

 

 

                                 

 

Mar hjoed..          

Kom nei my ta en sjoch!                                                               

Ik bin himmel en skjin.                                                                               

          

Sels oan de siid kant bin ik wer goed te sjen.

Een grutte kraan kaam foar it ljocht.

En dy hat hiel wat reit  út it wetter socht.

Ik ha blomkes oan beide siden kriegen.

Och jong, ik âs brêge, bin sa grutsk as in pau!

Ik blieuw yn Dedzjum en help ze trou.

 

Sa brêge, sa kin it wol wer.

Bist wier net it iennischste wat wer kreas is fan oansjen.

Een pear kúp skelpen binne nei de picknicktafel tôche.

De trampoline te plak en it doel stiet wer rjocht.

 

 

De appelbeam is snoeit..., moat ik noch fierder gean?

Nee, der is fan alles dien!

Mei 20 man, en dan noch de bèrn.

 

Moai âs it sa mijelkoar kin.

Nei ôfrin, sop, snert en broadsjes ite.

Best genôch!

We kinne der wer in jier fan geniete!

 

 

 

Doarpsbelang,

Minke Hazenberg